Terms and conditions

เว็บไซต์นี้ดูแลโดยบริษัท ICELEA LIMITED คำว่า “เรา” และ “ของเรา” ที่ปรากฏทุกแห่งในเว็บไซต์ หมายถึงบริษัท ICELEA LIMITED 

เรายอมให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูล เครื่องมือและบริการทั้งหมดในนี้ หากท่านยอมรับเงื่อนไข และ ข้อตกลง ทั้งหมดที่แจ้งไว้ในที่นี้

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือซื้อสินค้าจากทางเรา หมายถึงท่านมีส่วนร่วมใน “บริการ” ของเรา และยินยอมจะถูกผูกมัดโดยเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไข ข้อตกลง และนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี้และ/หรือมีอยู่ในการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ภายนอก (hyperlink) เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้มีผลต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกคน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม ลูกค้า และ/หรือผู้สร้างเนื้อหา

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา การเข้าหรือใช้งานส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์ หมายถึงท่านยินยอมจะถูกผูกมัดโดยเงื่อนไขการให้บริการนี้ หากไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงทุกข้อในนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าเว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ หากเงื่อนไขการให้บริการนี้ถูกพิจารณาเป็นข้อเสนอ การยอมรับจะจากัดแค่ในเงื่อนไขการให้บริการนี้


การแก้ไขบริการและราคา

ราคาสินค้าของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือหยุดให้บริการ (หรือส่วนใดๆหรือเนื้อหาในนั้น) โดยไม่แจ้งล่วงหน้าได้ทุกเมื่อ
เราไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงราคา การระงับบริการแบบชั่วคราวหรือถาวร

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งผ่านร้านค้ามา จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลการติดต่อ

หากมีคาถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ ส่งถึงเราที่ marketing@innoscentthailand.com